Koło PCK - Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

Article heading icon

Koło PCK

Działalność Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża

Działalność Szkolnego Koła PCK obejmuje całą społeczność szkolną, gdyż opiera się na zasadzie dobrowolności oraz spontanicznym udziale uczniów w życiu szkoły na rzecz danej społeczności lokalnej. Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Stwarzanie uczniom sposobności do kształtowania postaw i wartości, które ułatwiają im dokonywanie wyborów znaczących dla obecnego i przyszłego życia. Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, uczenie postawy kierowania się dobrem ogółu. Poprzez działalność kształtowane są wśród uczniów postawy altruistyczne.

Zadania Szkolnego Koła PCK:

  • propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu;
  • kształtowanie wśród uczniów aktywnych postaw i zachowań przejawiających się we wrażliwości na los drugiego człowieka;
  • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo poprzez edukację w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktykę prozdrowotną;
  • wyrabianie nawyków dbałości o środowisko;
  • uczestniczenie w akcjach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK w Lublinie;
  • udział w akcjach ogólnopolskich, np.: Sprzątanie Świata, Światowy Dzień Walki z Głodem, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę;
  • integracja ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie postawy otwartości i empatii;
  • współpraca z lubelskim schroniskiem dla zwierząt, schroniskiem BAZAR, Radio Lublin, TVP Lublin, hospicjum Małego Księcia w Lublinie.

Opiekunem Szkolnego Koła PCK jest pani Małgorzata Kalisz.

logo szkolnego koła pck