Wolontariat

Regulamin Szkolnego Wolontariatu SP 40 w Lublinie

Postanowienia ogólne.
1. Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy uczeń klasy 8 , w każdej dziedzinie życia społecznego.
3. Wolontariat Szkolny- inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Cele i działania.
1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
3. Kształtowanie postaw prospołecznych.
4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym akcyjnym.

Prawa wolontariusza.
1. Do Szkolnego Wolontariatu mogą należeć chętni uczniowie klas ósmych SP 40 w Lublinie.
2. Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.
6. Każdy może przystąpić do klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.
7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.
8. Wolontariusz nie przekłada nauki nad zadaniami wolontariatu .
9.Wolontariusz dostaje koszulkę i broszkę z logo wolontariatu , które zwraca na koniec roku szkolnego .

Obowiązki wolontariusza.

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik 1i2) do 30 .09.
2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
7.Wolontariusze dysponują czasem poza lekcjami w akcjach i zbiórkach np. Dni Otwarte Szkoły , Zbiórki i akcje podczas zebrań z rodzicami .
8. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

Nagradzanie wolontariuszy.

1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:
a) wyrażenie uznania słownego;
b) pochwałę na forum szkoły;
c) przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
d) nagrody
e) wyjścia poza szkołę

Rezygnacja z pracy w wolontariacie.

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

SZKOLNY REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980 W LUBLINIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PODSTAWA PRAWNA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
1. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego.
2. Uczeń, który może uzyskać w/w 3 punkty, powinien w szkole podstawowej uczestniczyć we wszystkich akcjach na terenie szkoły w razie gdy nie może uczestniczyć finalnie w jakiejś akcji to powinien uczestniczyć w przygotowaniach do niej , oraz co najmniej jednej poza terenem szkoły o ile jest organizowana
3. Po każdej zakończonej akcji wolontariusz składa podpis w Tabeli Obecności oraz opiekun akcji .( załącznik numer 3.)
4. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do dnia rocznej rady klasyfikacyjnej w czerwcu. Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin.
6. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: koordynator wolontariatu i wychowawca.
7. Komisja decyduje o przyznaniu punktów w niejasnych sytuacjach.