Wiedza dla rodzica

Wytyczne w czasie pandemii COVID-19

USTAWA ANTYPRZEMOCOWA – referat

KONFLIKTY MIĘDZY DZIEĆMI, A ROLA NAUCZYCIELA, ROLA RODZICA

Pomoc materialna w szkole:

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne, o charakterze socjalnym,  może otrzymać uczeń klasy I – VIII, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z wymienionych okoliczności – bezrobocia,  niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby , wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu bądź narkomanii, rodziny niepełnej, zdarzenia losowego. Do dochodu nie wlicza się świadczenia 500 plus ani jednorazowego świadczenia pieniężnego socjalnego, zasiłku celowego, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. Dochody dotyczą miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu – z miesiąca września. We wniosku jest umieszczone oświadczenie o dochodzie oraz klauzula „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”  oraz klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych.

Stypendium jest przeznaczone na pokrycie potrzeb edukacyjnych dziecka, np. pokrycie udziału dziecka w zajęciach rozwijających uzdolnienia, języka obcego, zakup podręczników, pomocy szkolnych, stroju sportowego, abonamentu internetowego itp. Przyznawane jest na cały rok szkolny. Zakupy, opłaty  rodzic potwierdza fakturami, które zwykle około dwa razy w semestrze przedstawia się  w szkole, wtedy następuje zwrot na konto. Pierwsza wyplata stypendium realizowana jest zwykle w grudniu,  przed świętami. 

Wnioski składa się  do 15 września. Są trzy drogi złożenia wniosku:

  • wypełnienie wniosku w systemie, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie w postaci papierowej w szkole
  • wypełnienie wniosku w systemie, podpisania go podpisem elektronicznym i złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP
  • wypełnienie odręcznie wydrukowanego formularza wniosku i złożenie go w szkole, a pracownik szkoły wprowadza wniosek do systemu.

Wnioski w postaci papierowej składa się u pedagoga szkolnego  do dnia 15 września. Uprasza się o dokładność, czytelne wypełnianie, nie pominiecie żadnej rubryczki, danych,  stosowne podpisy w wymaganych miejscach.

Elektroniczny system obsługi wniosków znajduje się pod adresem https://stypendia.edu.lublin.eu, instrukcje dla wnioskodawcy poniżej.

Do pobrania:

STYPENDIA SZKOLNE – INFORMACJA

STYPENDIA SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM       INFORMACJA   /   WNIOSEK

ZASIŁEK SZKOLNY O CHARAKTERZE SOCJALNYM            INFORMACJA   /   WNIOSEK