Wiedza dla rodzica

PROJEKT “Profilaktyka nadwagi i otyłości”

Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


Pomoc materialna w szkole:

  • stypendium szkolne – przysługuje uczniom, którym dochód na osobę w rodzinie nie przekracza   528 zł   netto, czyli oraz ważne! –  przy  jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

bezrobocie,    rodzina niepełna,    niepełnosprawność,   ciężka lub długotrwała choroba,     wielodzietność,    brak umiejętności wypełniania funkcji opiek-wychowawczych,    zdarzenia losowego,    alkoholizmu.

Kryterium dochodowe – w wysokości 528 zł oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego gruntu w wysokości 308 zł. Stypendium szkolne będzie przysługiwać od miesiąca października. Obowiązuje też nowy wzór wniosku, w którym na stronie 2  nie wpisuje się  imion i nazwisk, a jedynie stopień pokrewieństwa np. matka, córka ojciec. Do dochodu nie wlicza się świadczenia 500 plus.

Wniosek dostępny jest w przedsionku szkoły oraz do wydrukowania ze strony internetowej szkoły – zakładka Wiedza dla rodzica, lub Urzędu Miasta Lublin. Wypełniony wniosek wrzucamy do granatowej urny w przedsionku szkoły do dnia 15 września.

Do wniosku dołącza się zaświadczenie lub  oświadczenie o wysokości dochodu  z miesiąca sierpnia a w przypadku utraty dochodu, z miesiąca września. Każde oświadczenie jest zawiera klauzulę : „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Stypendium jest przeznaczone na pokrycie potrzeb edukacyjnych dziecka, np. pokrycie udziału dziecka w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe, zajęciach języka obcego, wyjścia do teatru, kina, wycieczki oraz na zakup podręczników, encyklopedii, słowników, przyborów szkolnych, stroju sportowego, abonamentu internetowego, sprzętu komputerowego  ( dysk, inne elementy, ruter, modem, zasilacz, czytniki do czytania,  drukarka, papier, tusze do drukarek, wszystko, co się wiąże z oprogramowaniem komputerowym, programy antywirusowe),  plecaków, komputera, laptopa.  Zbierać faktury, rachunki  potwierdzające zakup w/w rzeczy należy zwykle  w II semestrze.

Decyzję o wysokości stypendium (miesięczna kwota  przyznawana na  cały rok szkolny oscyluje w przedziale od ok. 100 zł do 212 zł, w zależności od występujących okoliczności) wydaje Urząd Miasta – jest to decyzja administracyjna.

Pierwsza wyplata stypendium realizowana jest zwykle przed świętami w grudniu, bez faktur i rachunków (suma przyznanej kwoty  – za 4 miesiące).

  • zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie zamieszkujących, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny (pobyt w szpitalu), innych szczególnych zdarzeń losowych, pogarszających sytuację ucznia. Wniosek o udzielenie zasiłku należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia Zasiłek szkolny ma formę jednorazowej wypłaty.

Wypełniony wniosek wrzucamy do granatowej urny w przedsionku szkoły .

 Informacje w sprawie wyprawki, stypendium i zasiłku  zamieszczone są  na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. Szczegółowych informacji udziela telefonicznie pedagog szkolny.

Do pobrania:

wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny