SK PCK

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest:

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się innymi”                     

Szkolne Koło PCK

Pomoc drugiemu człowiekowi oraz propagowanie idei humanitaryzmu jest hasłem przewodnim, które przyświeca Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu oraz niesienia pomocy potrzebującym.

Działalność szkolnego koła PCK szkoły podstawowej stwarza dzieciom sposobność do ukształtowania postaw i wartości, które ułatwiają im dokonywanie wyborów znaczących dla obecnego i przyszłego życia. Rozbudza poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, uczy postawy kierowania się dobrem ogółu i odgrywa istotną rolę w procesie wychowania moralnego. Poprzez działalność kształtujemy wśród uczniów postawy altruistyczne.

 

 

Cele działalności SK PCK

* propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu;

٭ kształtowanie wśród uczniów aktywnych postaw i zachowań  przejawiających się we wrażliwości na los drugiego człowieka;

٭ kształtowanie umiejętności dbania o  zdrowie i bezpieczeństwo  poprzez edukację  w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktykę prozdrowotną;

* wyrabianie nawyków dbałości o środowisko;

٭organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej;

٭ uczestniczenie w akcjach organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK w Lublinie;

* udział w akcjach ogólnopolskich: Sprzątanie Świata, Światowy Dzień Walki z Głodem, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Góra Grosza;

* integracja ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie postawy otwartości i empatii;

*współpraca z  policjantami  Komendy Miejskiej Policji,  z lubelskim schroniskiem dla zwierząt, Radio Lublin, TVP Lublin,  pracownikami służby zdrowia, studentami Studium Medycznego w Lublinie oraz hospicjum Małego Księcia w Lublinie.

                              

                                                                          Opiekun Szkolnego Koła PCK

                                                                               mgr Małgorzata Kalisz