Projekty

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. na podstawie umowy nr 136/RPLU.12.02.00-06-0086/16-00 podpisanej pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Gminą Lublin/Szkołą Podstawową im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie w naszej szkole realizowany będzie projekt pn. „Programujemy swoją przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiegona lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa; 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie; 12.2. Kształcenie ogólne.
Wartość projektu to 1 868 211,60 PLN
w tym kwota przyznanego dofinansowania 1 756 891,60 PLN.
CELEM GŁÓWNYM PROJKTU jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), postaw i umiejętności istotnych na rynku pracy u 650 uczniów (290 dziewczynek i 270 chłopców) w tym 2 uczniów posiadających niepełnosprawność oraz umiejętności i kompetencji 60 nauczycieli (50 kobiet i 10 mężczyzn) Szkoły Podstawowej Nr 40 im. L. Kruczkowskiego w Lublinie. Poprzez zapewnienie wsparcia w postaci wysokiej jakości oferty edukacyjnej opartej o indywidualne podejście do ucznia (w szczególności ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) obejmującej zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia, zajęcia specjalistyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia i szkolenia dla nauczyciela oraz odpowiednie wyposażenie szkoły w ramach projektu do 30 czerwca 2019r.
W projekcie zaplanowano szereg działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 40 im. L. Kruczkowskiego w Lublinie, niezbędnych na rynku pracy tj. porozumiewanie się w językach obcych; kompetencji matematyczno-przyrodniczych, naukowo–technicznych, informatycznych, w tym posługiwania się narzędziami ICT; umiejętności uczenia się, w tym logicznego myślenia; inicjatywności i przedsiębiorczości. Zorganizowane w ramach projektu zajęcia edukacyjne (rozwijające i wyrównawcze) oparte zostaną o wykorzystanie ICT – szkolnych i pozaszkolnych, zastosowanie efektywnych metod i form pracy na zajęciach (metoda projektu, międzyszkolna pracownia przyrodnicza, warsztaty, e-learning, metody aktywizujące) oraz lekcje wyjazdowe m.in. do Centrum Nauki Kopernik.
W projekcie zaplanowano także szkolenia i studia podyplomowe mające na celu podwyższenie kwalifikacji nauczycieli z zastosowania w praktyce narzędzi TIK, umiejętności krytycznego myślenia, a także pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wykaz i opis zajęć zaplanowanych w projekcie wraz z wymogami dla uczestników znajduje się w załączonym Regulaminie – rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Szczegółowe informacje można także uzyskać w biurze projektu zlokalizowanym na terenie szkoły.
Zapraszamy nauczycieli i uczniów naszej szkoły do udziału w projekcie.

 

Regulamin projektu

Deklaracja uczestnictwa