Rekrutacja do klas pierwszych

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.

  • Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/terminy-zapisow-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych,529,1082,1.html

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

  • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
  • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą: 
    • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły.
    • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły.

Dokładny harmonogram rekrutacji do klas I SP na rok szkolny 2021/2022 określa:
Zarządzenie nr 6/1/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Treść zarządzenia znajdą Państwo pod adresem:

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2021/zarzadzenie-nr-612021-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-14-stycznia-2021-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-20212022-do-klas-i-,31,28046,2.html

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

LpRodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającymData rozpoczęciaData zakończenia
Postępowanie rekrutacyjne
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym22.03.2021
godz. 8.00
29.03.2021
godz. 14.00
2.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych31.03.2021
godz. 12.00
3Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia31.03.2021godz. 12.0007.04.2021
godz. 14.00
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych9.04.2021 godz. 13.00
Postępowanie uzupełniające
5.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym04.05.2021
godz. 8.00
07.05.2021
godz. 14.00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych10.05.2021
godz. 14.00
7.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia10.05.2021
godz. 14.00
11.05.2021
godz. 15.00
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych12.05.2021