Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980.
Data publikacji strony internetowej: 2017-11-20.
Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-28.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przeprowadzono test dostępności strony dla osób niepełnosprawnych. Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że: strona internetowa sp40.lublin.eu spełnia wymagania w 96.36%.
Test przeprowadzono w dniu: 2021-03-12.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Lewandowska-Kalisz, anna.lewandowska-kalisz@sp40.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 744 28 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia. Parking znajdujący się na terenie szkoły przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników. Poza ogrodzeniem terenu szkolnego znajduje się parking ogólnodostępny. Oba parkingi nie posiadają wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek oraz domofon do świetlicy i oddziałów przedszkolnych.

Budynek, w którym znajduje się szkoła, nie jest przystosowany dla osób mających trudności w poruszaniu się. Podjazd dla niepełnosprawnych znajduje się tylko przy wejściu na łącznik prowadzący do sali gimnastycznej. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie. Komunikacja pionowa – tylko schody. W budynku nie ma wind. Nie ma pętli indukcyjnych. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.