Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.  Poprzez swoje działanie w tym organie, wywierają wpływ na życie szkoły, mogą współdecydować o sprawach jej dotyczących. Dzieci i młodzież w sposób nieskrępowany  i demokratyczny wybierają swoich przedstawicieli, by potem uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmów dla kolegów, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Podstawowe cele i działania Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole to:

  • znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,
  • kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,
  • reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,
  • zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,
  • prezentowanie dobrego imienia szkoły,
  • podtrzymywanie tradycji,
  • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
  • dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,
  • dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,
  • organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,
  • prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
 • współpraca z Samorządem uczniów klas młodszych.

Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/20:

klasy I-III

Przewodniczący -Oliwia Musiedlak z 3a

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas I-III:

p. Marta Wójcik

p. Magdalena Dziewiczkiewicz

klasy IV – VII

Przewodnicząca –

Zastępca Przewodniczącej –

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas IV-VII:

p. Marta Muzyczuk

p. Maria Pastucha

p. Łukasz Janczykowski