2022/2023- Aktualne działania

W roku szkolnym 2022/2023 dążymy do poprawy jakości i skuteczności działań edukacji zdrowotnej. Edukacja zdrowotna jest powiązana ze szkolnym programem wychowawczo – profilaktycznym, który obejmuje zagadnienia również uwzględnione w podstawie programowej różnych przedmiotów. Dotyczy to rozwijania umiejętności życiowych (osobistych i społecznych) stanowiących fundament profilaktyki wszystkich zachowań ryzykownych. 

Na podstawie obserwacji bezpośredniej zachowań uczniów, wywiadów z nauczycielami, rodzicami i pracownikami niepedagogicznymi szkoły, wyłoniliśmy problem priorytetowy na ten rok szkolny: Zdrowie psychiczne i umiejętności życiowe.

Celem w zakresie problemu priorytetowego jest: 

– bezpieczeństwo w szkole i środowisku;

– przeciwdziałanie skutkom nauki zdalnej na płaszczyźnie emocjonalnej, edukacyjnej i społecznej.

Celem wszystkich zadań ujętych w planie działań jest kształtowanie, wyrabianie nawyków prozdrowotnych w szerokim zakresie.

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych

W ramach akcji tematem przewodnim Tygodnia dla chorób zakaźnych było przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej pozwalała na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, które zostały przygotowane we współpracy z nauczycielami. 

Harmonogram Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych:

  • od 25 do 31 sierpnia 2022 r. – przekazanie szkołom materiałów edukacyjnych;
  • od 1 do 9 września 2022 r. – tydzień przygotowawczy:

      – poinformowanie rodziców dzieci i młodzieży o zaplanowanym Tygodniu dla profilaktyki chorób zakaźnych;

      – przygotowanie lokalnej kampanii na terenie szkoły;

  • od 12 do 16 września 2022 r. – przeprowadzenie akcji Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkole.

Prezentacja wykonana przez uczennicę klasy 8f Oliwię Kryńską podczas Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych

24 października  (poniedziałek)- Światowy Dzień Walki z Otyłością

CEL: zwrócenie uwagi na problem nadwagi i otyłości oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat prawidłowego odżywiania i jego wpływu na zdrowie i samopoczucie człowieka

Otyłość i nadwaga to jeden z głównych problemów zdrowotnych świata, który stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) otyłość to nieprawidłowe lub nadmierne nagromadzenie tłuszczu w tkance tłuszczowej prowadzące do pogorszenia stanu zdrowia. To nie tylko problemem estetyczny, gdyż może ona prowadzić do inwalidztwa i stanowić ryzyko skrócenia oczekiwanego okresu życia.

Epidemiologia

Ze względu na obserwowany na całym świecie stały wzrost częstości występowania nadmiernej masy ciała, nadwaga i otyłość określane są mianem globalnej epidemii. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że problem nadwagi dotyczy 35% ludności świata, natomiast u 12% występuje otyłość. Zjawisko otyłości jest szczególnie nasilone w Stanach zjednoczonych, gdzie w 2010 roku co trzecia osoba powyżej 20 r.ż. była otyła.

W Unii Europejskiej (27 państw), około 60% dorosłych i ponad 20% dzieci w wieku szkolnym ma nadwagę lub otyłość co odpowiada to około 260 milionom dorosłych i ponad dwunastu milionom dzieci z nadmierną masa ciała.

W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci w większości krajów świata obserwuje się stały, znaczny wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości w populacji do 18 r.ż. Jak wskazują badania,
w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, częstość występowania otyłości w populacji rozwojowej potroiła się.

W Polsce rozpowszechnienie występowania nadwagi i otyłości jest równie wysokie jak w innych krajach europejskich. Wyniki badania EHIS (Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia) z 2009 r. wskazują, że zbyt dużą wagę ciała (nadwagę lub otyłość) miało aż 54% ogółu dorosłych Polaków, z tego 64% mężczyzn i 46% kobiet.

Przyczyny i konsekwencje otyłości

Na powstawanie otyłości wpływają zarówno czynniki biologiczne, psychologiczne, jak i środowiskowe. Obecnie przyjmuje się, że tylko 5% otyłości uwarunkowane jest genetycznie, a pozostałe to czynniki środowiskowe, które są modyfikowalne. Podstawowymi przyczynami ogólnoświatowej epidemii otyłości są siedzący tryb życia oraz spożywanie wysokotłuszczowych, wysokokalorycznych pokarmów.

Ryzyko rozwoju chorób związanych  z otyłością rośnie wraz ze wzrostem stopnia otyłości, czyli wskaźnikiem masy ciała BMI. Należy również pamiętać, że oprócz BMI, na ryzyko rozwoju chorób niezakaźnych wpływa także rozmieszczenie tkanki tłuszczowej. Znacznie większym ryzykiem obciążeni są chorzy z otyłością brzuszną. Do rozpoznania typu otyłości wykorzystuje się wskaźnik WHR (talia/biodra).

Zapobieganie i leczenie

Podstawą zapobiegania rozwojowi nadmiernej masy ciała jest regularna aktywność fizyczna oraz prawidłowe żywienie.

 ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA*

1.       Dbaj o różnorodność spożywanych produktów.

2.       Strzeż się nadwagi i otyłości, nie zapominaj o codziennej aktywności fizycznej.

3.       Produkty zbożowe powinny być dla Ciebie głównym źródłem energii (kalorii).

4.       Spożywaj codziennie co najmniej dwie duże szklanki mleka. Mleko można zastąpić jogurtem, kefirem, a częściowo także serem.

5.       Mięso spożywaj z umiarem.

6.       Spożywaj codziennie dużo warzyw i owoców.

7.       Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych, a także produktów zawierających dużo cholesterolu i izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych.

8.       Zachowaj umiar w spożyciu cukru i słodyczy.

9.       Ograniczaj spożycie soli.

10.     Pij wystarczającą ilość wody.

11.     Nie pij alkoholu

Bibliografia:

1. Dane WHO 2008 http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight_text/en/index.html

2. Dane CDC 2009 http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db82.pdf

3. Dane IASO/IOTF 2010 http://www.iaso.org/iotf/obesity/obesitytheglobalepidemic/

4. Przybylska D., Kurowska M., Przybylski P., Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej, Hygeia Public Health 2012, 47(1)

5. Raport GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r.” http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/zo_zdrowie_i_ochrona_zdrowia_w_2011.pdf

6. Strona internetowa IŻŻ http://www.izz.waw.pl/pl/aktywno-fizyczna